Regulamin Nagród Dobra Firma

Regulamin przyznawania
NAGRÓD ZPP DOBRA FIRMA 2023

§1 INFORMACJE PODSTAWOWE
 1. Nagrody ZPP Dobra Firma (dalej zwane „Nagrodami”), są przyznawane podmiotom z sektora Małych, Średnich oraz Dużych Przedsiębiorstw na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie przyznawania Nagród ZPP Dobra Firma 2023 (dalej zwanym „Regulaminem”).
 2. Celem Nagród jest wyróżnienie najprężniej działających firm w danym województwie, docenienie wysokich standardów ich działania oraz nagrodzenie liderów – firm będących motorami lokalnej gospodarki.
 3. Organizatorem Konkursu jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (dalej zwany „ZPP” lub „Organizator”). Konkurs może być organizowany przez ZPP we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
 4. Proces wyłaniania laureatów i zwycięzców nazywany jest dalej zwany „Konkursem”.
 5. Laureatami Konkursu Dobra Firma (zwanymi dalej Laureatami) są wszystkie przedsiębiorstwa wyłonione w procesie selekcji, które zostaną przedstawione na Gali wręczania nagród (zwanej dalej Galą), która będzie się w Warszawie 18 maja 2023 r.
 6. Zwycięzcami w Konkursie (zwanymi dalej Zwycięzcami) są firmy, które uzyskają najlepsze wyniki spośród wszystkich laureatów w swojej kategorii konkursowej. W każdej kategorii zostanie wyłoniony tylko jeden Zwycięzca.
§2 WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW
 1. Narodami w Konkursie Dobra Firma są dla wszystkich laureatów: tytuł Dobrej Firmy oraz dyplom potwierdzający przyznanie tytułu, a dla zwycięzców poszczególnych kategorii dodatkowo statuetka. Dodatkowo wszyscy laureacie otrzymują licencję na użytkowanie godła.
 2. Dodatkowe kopie statuetek i certyfikatów Organizator wydaje odpłatnie po ogłoszeniu wyników, po złożeniu pisemnego zamówienia, zgodnie z cennikiem obowiązującym na dzień sprzedaży.
 3. Nagrody są przyznawane na podstawie:
 1. twardych danych dostarczonych przez agencję wywiadu gospodarczego, opracowanych na podstawie odpowiednio zważonych wskaźników finansowych przygotowanych przez ekspertów ZPP –  nagrody dla małych, średnich i dużych firm, które w ostatnich trzech raportowanych latach nie miały ujemnych zysków (wielkość firmy zostaje określona na podstawie przychodów zgłaszanych do KRS-u z trzech ostatnich raportowanych lat) w kategoriach:
  • Najlepszy Inwestor
  • Najlepszy Innowator
  • Najlepszy Pracodawca
  • Najbardziej Efektywna Firma
 2. Decyzji zarządu ZPP – nagroda specjalna ZPP.

Decyzja jakie nagrody zostaną przyznane należy do ZPP.

§3 PROCEDURA OGŁOSZENIA WYNIKÓW
 1. Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali, która będzie odbędzie się stacjonarnie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania uroczystości ogłoszenia wyników wyłącznie w sytuacji braku uzyskania wymaganej ilości zgłoszeń.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania laureatów nagrody w środkach masowego przekazu partnerów współpracujących oraz za pośrednictwem własnych kanałów komunikacji.
 5. Klauzula informacyjna (RODO) opisana jest w §5 – Ochrona Danych Osobowych.
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelka korespondencja związana z Konkursem powinna być kierowana na adres siedziby Organizatora: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców., ul. Nowy Świat 33, 00-029 Warszawa.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: nagrody.zpp.net.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu ogłaszane będą na stronie internetowej nagrody.zpp.net.pl oraz rozsyłane do uczestników projektu drogą mailową.
§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych podawanych w ramach uczestnictwa w wydarzeniach – gale rozdania nagród Dobra Firma, o których jest mowa na stronie www.nagrody.zpp.net.pl jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.
 2. Uczestnicząc w gali wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców z siedzibą w Warszawie (Administrator danych osobowych). Zgoda jest dobrowolna lecz konieczna do tego aby uczestniczyć w wydarzeniu, loterii wizytówkowej i korzystać z materiałów i informacji pozyskanych podczas wydarzenia. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w zakładce Polityka Prywatności na stronie : https://zpp.net.pl/kontakt/ (https://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2019/10/POLITYKA-PRYWATNOSCI.pdf).
 3. Uczestnicząc w gali wyraża Pan/Pani zgodę na przekazanie danych osobowych Sponsorom/partnerom wydarzenia, którzy są odrębnymi Administratorami danych osobowych. Dane będą przez nich przetwarzane w celach promocyjnych i marketingowych. Na sponsorach/Partnerach wydarzenia spoczywa konieczność zrealizowania wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO.
 4. Uczestnicząc w gali wyraża także Pan/Pani dobrowolnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, utrwalonego na wykonanych fotografiach lub materiałach video, przez lub na zlecenie ZPP w celach promocyjnych i marketingowych, poprzez publikację przez ZPP relacji z wydarzenia na oficjalnych stronach internetowych ZPP oraz serwisach Partnerów Nagród Dobra Firma 2021 za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram i portale podobne.
 5. Uczestnicząc w gali wyraża także Pan/Pani dobrowolnie zgodę na zwielokrotnianie przez ZPP wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, w tym publikację wizerunku także z wizerunkami innych osób, w materiałach promocyjnych i reklamowych ZPP (prezentacje, ulotki, broszury, itp.) w celach związanych z promocją i marketingiem ZPP.
 6. Uczestnicząc w gali oświadcza Pan/Pani, że wykorzystanie wizerunku na warunkach określonych w niniejszej zgodzie nie narusza Pana/Pani dóbr osobistych ani praw osób trzecich.
 7. Uczestnicząc w gali oświadcza Pan/Pani, że niniejszą zgodę wyraża Pan/Pani nieodpłatnie.
 8. Uczestnicząc w gali akceptuje Pan/Pani, że niniejsza zgoda stanowi:
  • zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, o której mowa w art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. U.2018 poz. 1191);
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w tym danych biometrycznych), o której mowa Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 9. Uczestnicząc w gali oświadcza Pan/Pani, że zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych osobowych (wizerunek, imię i nazwisko, adres zamieszkania) jest dobrowolne i przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania, a także, że Pan/Pani zapoznał/a się z treścią przedłożonego przez ZPP obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych.